Bruk av lønnstilskudd til personer med nedsatt arbeidsevne. Kartlegging i utvalgte land

Proba har gjennomført en internasjonal sammenligning av bruken av virkemidler for personer med nedsatt arbeidsevne. Prosjektene dekker graderte ytelser og lønnstilskudd. Dette er ytelser som legger til rette for at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne utnytte sin restarbeidsevne. Begge prosjektene omfatter Sverige, Finland, Danmark (bare lønnstilskudd) og Nederland (bare graderte ytelser). De to siste landene er særlig interessante fordi begge skiller seg ut ved å ha satset nesten utelukkende på bare ett av disse virkemidlene og fordi de har gjennomført omfattende reformer. Nederland har over en årrekke strammet inn bruken av ytelser under rehabilitering og uførhet, noe som har bidratt til et betydelig fall i antall uføre. Arbeidsdepartementet var oppdragsgiver for begge prosjektene.