Kanalisering av midler til frivillige kulturaktører

Prosjekt var finansiert av Kulturalliansen og omhandlet organiseringen av det frivillige kulturlivet på lokalt og regionalt nivå, hvordan denne organiseringen kan bidra til å påvirke rammebetingelsene for de frivillige og om Kulturalliansen bør arbeide for at statens finansiering av det frivillige kulturlivet skjer ved tippemidler eller med ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

Det er stor variasjon i graden av og formen på organiseringen av det frivillige kulturlivet. Dette gjelder både på kommunalt og på fylkesnivå. Noen steder har kulturaktørene god dialog med forvaltning og politikere, andre steder er det lite kontakt. Regionreformen kan føre til at fylkeskommunene får langt større rolle i kulturpolitikken. Blant kulturaktørene vi intervjuet i prosjektet, ble fylkeskommunene jevnt over sett på som lite relevante for de frivillige kulturaktørene og det var skepsis til økt ansvar for dette nivået.

Selv mener vi at erfaringene med kommunale kulturråd tyder på at disse neppe kan fungere godt i flertallet av norske kommuner. Kommunene er for små. Samtidig er det behov for en bedre dialog mellom kulturaktørene og politikere og forvaltere og et styringssystem som er egnet til å koordinere ulike virkemidler overfor kulturlivet. Da trenger man det fylkeskommunale nivået.

Vi har sett på utviklingen i finansiering av kultur over henholdsvis spillemidler fra Norsk tipping og det ordinære statsbudsjettet. Finansieringen fra spillemidler har over tid vokst langt svakere enn de ordinære budsjettmidlene. Vi mener dette tyder på at det ikke er noe som tilsier at det er bedre å bli finansiert med spillemidler enn med ordinære budsjettmidler.