Evaluering av «Vi inkluderer!»

Vi inkluderer er en modell for arbeidsinkludering som tar utgangspunkt i virksomhetenes behov for arbeidskraft og kompetanse, og matcher behovet med NAVs kandidater. Vi inkluderer er utviklet i et samarbeid mellom NAV og sentrale arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og har hatt som mål å få til bedre koordinering og helhet i inkluderingsarbeidet. Samarbeid med partene i arbeidslivet, med tiltaksarrangører og arbeidsinkludering i offentlig sektor har vært viktige delmål.

Modellen er blitt testet ut som en pilot i tre forsøksfylker i perioden 2019–2022. Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) ønsket å få undersøkt hvilke elementer ved modellen som bør videreføres, og hvordan disse kan iverksettes på en hensiktsmessig og god måte i andre fylker.

Proba har evaluert piloten på oppdrag for AVdir. Formålet med evalueringen har vært å vurdere hvilke elementer i Vi inkluderer som bør videreføres til andre fylker.

Vi finner at det viktigste for arbeidsgiverne er én kontaktperson, som gjør seg godt kjent med virksomheten, og som forstår hvilken type kandidater virksomheten har behov for. Inkluderingsvillige virksomheter med jevnlig rekrutteringsbehov bør få en fast kontaktperson. Vi anbefaler også at NAV bør jobbe systematisk i inkluderende rekrutteringsprosesser for å sikre relevante kandidater. Samarbeid med tiltaksarrangører og partene i arbeidslivet bør også videreføres, men tilpasses behovene lokalt. Videre er det behov for å fortsette innsatsen for å inkludere flere i arbeid i offentlig sektor, og det er et potensial for å utvikle kompetansehevende løp tilpasset NAVs brukere og ulike bransjers kompetansebehov.

Prosjektleder i Proba var Pia Dybvig Staalesen.