Evaluering av autorisasjonsordningen for tolker

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) evaluert autorisasjonsordningen for tolker. Autorisasjonsordningen er en offentlig godkjenningsordning for tolker i Norge. Formålet med autorisasjonsordningen er å gi brukere av tolketjenester en garanti for at de får gode og profesjonelle tolketjenester.

For å evaluere autorisasjonsordningen har vi utført en stor intervjuundersøkelse, der vi har intervjuet over 80 representanter for tolkemyndighetene, utdanningsinstitusjoner, autorisasjonsordningen, offentlige instanser som benytter høyt kvalifiserte tolker, tolkeformidlere og tolker. I tillegg har vi gjennomført en dokumentanalyse, en spørreundersøkelse til tolker i Nasjonalt tolkeregister og en kvantitativ analyse basert på opplysninger fra registeret.

I evalueringen vurderer vi hvorvidt autorisasjonsordningen for tolker oppnår sitt formål i tråd med samfunnets behov. Videre foreslår vi konkrete tiltak som kan føre til forbedringer og øke kapasiteten i ordningen.

Vi finner at autorisasjonsordningen i hovedtrekk oppnår målsettingen – at staten setter sitt «kvalitetsstempel» på tolker som utfører tolkeembetet med svært høy kvalitet. Ved ikrafttredelse av tolkeloven vil offentlig sektor ha plikt til å benytte kvalifiserte tolker. Norge vil da ha behov for langt flere kvalifiserte tolker generelt, og statsautoriserte tolker spesielt.

For å sikre en økning i antall statsautoriserte tolker de kommende årene, gir vi en rekke anbefalinger. Vi foreslår blant annet at det blir avholdt flere autorisasjonsprøver, at språkene som det skal avholdes prøve i, offentliggjøres i god tid i forveien, og at IMDi får et større ansvar for å velge ut språk. Videre anbefaler vi å innføre krav til opptak til autorisasjonsprøven, å fornye den skriftlige prøven, samt å innføre en tilleggsprøve i simultantolking og i prima vista tolking. Vi anbefaler også at bevillingen må fornyes jevnlig, og at det opprettes et klageorgan på statsautoriserte tolker.