IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore bedrifter

Proba Samfunnsanalyse har ferdigstilt et prosjekt på IA-avtalen med søkelys på små og mellomstore virksomheter på oppdrag fra Virke og NAV-programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. Bakgrunnen for oppdraget er at andelen IA-virksomheter blant små og mellomstore virksomheter i privat sektor er lav.

Vi finner at de mindre virksomhetene som ikke har inngått IA-avtale har langt mindre kjennskap til IA-avtalen enn de større virksomhetene. Vi finner også at de små og mellomstore virksomhetene som har inngått avtale har mindre behov for, og dårligere kjennskap til de spesifikke IA-virkemidlene.

Sammenlignet med større virksomheter kjennetegnes de små og mellomstore virksomhetene blant annet av at de oftere opplever at sykefraværet er lavt/akseptabelt og mange har ikke seniorer blant de ansatte. Slike forhold kan være med på å gjøre at inngåelse av IA-avtale oppleves som lite relevant. I mindre virksomheter er det dessuten sjeldnere partssamarbeid på virksomhets-nivå enn i større virksomheter. Ettersom IA-avtalen bygger på et samarbeid internt vil det kreve mer av virksomheter som ikke allerede har et slikt samarbeid å inngå en IA-avtale.

For å øke andelen IA-virksomheter blant små og mellomstore virksomheter anser vi at potensialet er størst hvis man i ny IA-avtale reduserer kravene for å bli IA-virksomhet. Vi tenker her på krav til tillitsvalgte/ansatterepresentanter og krav til å sette mål på alle tre delmålene i IA-avtalen. Alternativt kan ordningen gjøres mer relevant gjennom å introdusere nye virkemidler spesielt rettet mot de mindre virksomhetene og/eller øke den økonomiske stimuleringen til IA-virksomhetene.

Det kan også være et spørsmål om ordningen med IA-virksomheter kanskje er best tilpasset større virksomheter som ofte har mer omfattende utfordringer knyttet til sykefravær og utstøting, samt bedre muligheter for inkludering? Det kan være aktuelt å vurdere alternative løsninger for å fremme inkludering i små og mellomstore virksomheter.