Avgangsalder i arbeidslivet. Kartlegging av virksomhetsfastsatte øvre aldersgrenser i privat sektor

Proba har utarbeidet en rapport om avgangsalder i private bedrifter på oppdrag for Arbeidsdepartementet. Rapporten viser at om lag 16 prosent av et representativt utvalg av foretak i privat sektor oppgir at de har fastsatt en avgangsalder lavere enn 70 år. Avgangsalderen er som regel kombinert med en pensjonsordning. Disse foretakene dekker anslagsvis 322.000 ansatte. Aldersgrensen er 67 år i 90 prosent av de foretakene som har slik aldersgrense.

En alternativ tilnærming til spørsmålet om omfanget av avgangsalder lavere enn 70 år, tar utgangspunkt i registerdata utlånt fra Statistisk sentralbyrå. Analysen tyder på at om lag en fjerdedel av de ansatte i privat sektor arbeider i bedrifter hvor alle går av før de når 70 år, som regel med en pensjonsordning. Om de kunne stått lengre dersom de ønsket, fremgår ikke av dette datamaterialet.