Evaluering av alor-nettverkene i Norge

På oppdrag for Kompetansesenter rus vest, Stavanger/Rogaland A-senter, har vi evaluert alor-nettverkene i Norge. Alor-nettverkene er regionale samlinger for personer som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rus og arbeidsliv. På nettverkssamlingene kan deltakerne få ny kunnskap, dele erfaringer og diskutere relevante problemstillinger – på tvers av bransjer og roller. Metodikken som brukes legger opp til aktiv deltakelse. Det er to samlinger i året i hvert av de regionale nettverkene. De regionale kompetansesenter rus (KoRus), Akan kompetansesenter og regionale behandlingsmiljøer samarbeider om å drifte nettverkene.

I evalueringen har vi vurdert modell og organisering av alor-nettverkene, regionalt og nasjonalt, herunder forankringen i ”de tre beina” og samarbeid med andre aktører. Vi har også sett på hvilket utbytte deltakerne får av nettverkssamlingene, og vi har drøftet utviklingsmuligheter for alor-nettverkene. Vi har gjennomført intervjuer med representanter for alle de regionale driftergruppene, intervjuer og casebesøk hos virksomheter som deltar i nettverket, samt en spørreundersøkelse til deltakere i alor-nettverkene. Vi har også observert tre av nettverkssamlingene.

Vi finner at deltakerne vurderer nettverkssamlingene som nyttige, og at deltakelse har betydning for at det settes i gang ulike rusmiddelforebyggende tiltak i bedriften. Enkelte bransjer og deler av arbeidslivet deltar i liten grad på samlingene. Vi mener at nettverkene kan ha enda større betydning ved å treffe bredere og mer i tråd med hvor forskning dokumenterer at behovene er størst. I evalueringen peker vi også på enkelte andre utviklingsområder når det gjelder gjennomføring av nettverkssamlingene, og den nasjonale organiseringen av alor.