Underveisrapport: Evaluering av Hedmarksmodellen – NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykmelding

I 2004 innførte myndighetene et aktivitets­krav ved 8 ukers sykmelding. De første månedene etter lovendringen hadde man en streng håndheving av kravet. Etter hvert fulgte imidlertid NAV i mindre grad opp føringene i loven, og  syke­­pengene ble sjelden stanset på grunn av ufullstendig dokumentasjon. NAV Hedmark utviklet og implementerte i 2013 en ny modell for håndtering av aktivitets­kravet ved uke 8, som nå testes ut i tre nye fylker. Proba samfunns­analyse har fått i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å følgeevaluere forsøket. Dette er vår underveisrapportering fra oppdraget. Sluttrapporten kommer i desember 2016.

Vi finner at forsøket er godt forankret i NAV, og at saksdrøftingsverksteder, som er et viktig element i forsøket, er en god arena for drøfting av enkeltsaker og kompetanseutvikling for NAV-veilederne. Gjennomføringen av verkstedet har allikevel utfordringer tilknyttet effektivitet og klargjøringen av deltakernes rolle.  Det er også et forbedringspotensial når det gjelder informasjon til og forankring av den nye praksisen blant eksterne aktører. Legeforeningen og arbeidslivets parter sentralt er betydelig mer kritisk til modellen og forsøket enn våre informanter i fylkene. Vi anbefaler Arbeids- og velferdsdirektoratet og forsøks­fylkene å se nærmere på hvordan saksdrøftings­verkstedene gjennom­føres og hvordan aktivitetskravet kommuniseres til sykmeldere, arbeidsgivere og arbeids­takere.