Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene – med søkelys på samhandlingen med NAV

Proba samfunnsanalyse og Damvad har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet sett på bruken av de fylkesvise karrieresentrene som virke­middel i utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken. Vi har hatt et spesielt søkelys på samhandlingen med NAV.

Vi finner store forskjeller mellom både fylkene og karrieresentrene når det gjelder finansiering, organisering, målgrupper og samhandlingen med NAV. Noe skyldes lokale prioriteringer rundt økonomi og hvilke oppgaver som er lagt til sentrene. Ulike oppfatninger rundt grenseflaten mellom karrieresenteret og NAV er også en viktig forklaring: Vi tenker her spesielt på håndtering av NAV-brukere og hvilken rolle senteret skal ha for kompetanse­utvikling i karrierveiledning ovenfor NAV-ansatte.

Hvis sentrale myndigheter ønsker å påvirke satsingen på karrieresentre i sterkere grad enn i dag anbefaler vi en mer omfattende regulering av hva et karrieresenter skal være, samt hvordan de skal organiseres og finansieres. I tillegg til styring gjennom de statlige ordningene som forvaltes av Vox kan NAV fylke få et tydeligere mandat på hvordan de skal forholde seg til karrieresentrene. Vi tenker her både på føringer når det gjelder håndtering av NAV-brukere og kompetanseutveksling/samhandling mellom sentrene og NAV. Ved å få NAV fylke inn som medeier/finansiør av sentrene vil NAV få en reell innflytelse på driften, samtidig som det åpner opp for fylkesvise tilpasninger.