Evaluering av samarbeidsavtalen og Nasjonalt utvalg

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Proba gjennomført oppdraget «Evaluering av samarbeidsavtalen og Nasjonalt utvalg. En formalisert samarbeidsstruktur mellom stat og kommune på mottaks- og bosettingsfeltet».

Til sammen utgjør samarbeidsavtalen og Nasjonalt utvalg en formalisert samarbeidsstruktur mellom stat og kommune på mottaks- og bosettingsfeltet. Samarbeidsavtalen om bosetting av flyktninger, samt om etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre er en avtale mellom KS og staten. Avtalen har to konkrete resultatmål: 1) at flyktninger skal bosettes raskt, og i tråd med det samlede nasjonale behovet, og 2) at kommuner skal få god og tidlig informasjon ved etablering og nedlegging av asylmottak. Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt omsorgssentra er et partssammensatt utvalg med fem representanter fra statlig side og fem representanter fra kommunal side. Utvalget skal bidra til en felles problemforståelse og samordnet praksis, og fungere som et rådgivende organ for regjeringen.

Avtalen og mandatet for utvalget gjelder for perioden 2018-2021, og skal fornyes med virkning fra 2022. Det viktigste formålet med evalueringen har vært å identifisere behovet for endringer i avtaletekst og mandattekst.

Vår datainnsamling har i korte trekk bestått av en dokumentgjennomgang, observasjon av et møte i Nasjonalt utvalg, og 28 intervjuer med involverte og berørte aktører.

Hovedinntrykket er at samarbeidsstrukturen har fungert godt over lengre tid, og under svært ulike omstendigheter i takt med de store svingningene i mottaks- og bosettingsbehovet. Det tydeligste behovet for endringer dreier seg om fylkeskommunenes nye oppgaver i bosettingsprosessen i samband med regionreformen. Fylkeskommunene ønsker å bli innlemmet i samarbeidsstrukturen, og etterlyser et bedre samarbeid med IMDi. KS har varslet at de vil oppnevne en representant for fylkeskommunene i Nasjonalt utvalg. Forankring i samarbeidsavtalen er mer komplisert, i og med at KS ikke kan påta seg forpliktelser på fylkekommunenes vegne. Vi anbefaler at IMDi og hver av fylkeskommunene inngår bilaterale avtaler for å klargjøre forventninger og ansvarsfordeling.

Nasjonalt utvalg har fått mindre beslutningsmyndighet etter 2018, og flere av informantene mener utvalget kan gjøre mer ut av sin rådgivende funksjon. Utvalgets mandat gir allerede vide fullmakter for denne funksjonen. Vi anbefaler at utvalget gjør tilpasninger i planleggingen av møtene, slik at ansvaret for å spille inn saker blir jevnere fordelt, og slik at det settes av mer tid til å diskutere saker som kan lede til anbefalinger til regjeringen.

Vi vurderer videre at samarbeidsavtalen legger opp til en mer systematisk årlig intern evaluering enn den som faktisk gjennomføres. Etter vår vurdering vil det være fornuftig at en årlig intern gjennomgang basert på en kort skriftlig redegjørelse fra de ulike aktørene om status for sine separate forpliktelser, uten at man lager et for omfattende og tidkrevende system.