Internasjonal sammenligning av sykefraværet

Internasjonale sammenligninger av sykefraværet i ulike land baseres vanligvis på «Labour Force Survey» eller Arbeidskraftundersøkelsen som den heter i Norge. Undersøkelsen tyder på Norge har betydelig høyere sykefravær enn andre land. Forskjeller i regelverk for sykmelding kan gi direkte utslag i det registrerte sykefraværet. Derfor er ikke tallene fra ulike land direkte sammenlignbare. På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Proba studert de direkte virkningene av forskjeller i sykefraværsordninger for det registrerte sykefraværet. Disse forskjellene kan ikke forklare hvorfor det registrerte fraværet er høyere i Norge enn i de andre landene. Når man sammenligner tall fra ulike land, bør man helst korrigere for betydningen av at maksimal varighet av sykepengeperioden varierer mellom landene.