Opplæring for bedriftshelsetjenesten

Det er bred enighet om at bedriftshelsetjenesten i Norge ikke alltid spiller den rolle den er tiltenkt. Arbeids- og sosialdepartementet etablerte et utvalg for å vurdere tiltak. Mangel på forståelse av bedriftshelsetjenestens funksjon og arbeidsform kan være en bakenforliggende årsak. Utvalget ga Proba i oppdrag å vurdere behov for obligatorisk opplæring , hvordan opplæringen kan organiseres og hva det vil koste. Proba anbefaler en obligatorisk opplæring med et omfang tilsvarende om lag fire studiepoeng. Vi ser ikke behov for å begrense mulighetene for å tilby denne opplæringen, utover krav til kvalitet. Vi anslår at det vil koste om lag kr. 65 000 per ansatt, hvorav om lag 2/3 vil være tapt arbeidsfortjeneste.