Evaluering av tilskudd rettet mot seksualitetsundervisning for barn og unge (2019–2022)

Proba har gjennomført en evaluering av utvalgte tilskuddsmottakere (ordningen Seksuell helse) rettet mot seksualitetsundervisning for barn og unge i perioden 2019–2022. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet, og spørsmålene som er belyst, knyttes til behovet for og verdien av å finansiere eksterne aktørers aktiviteter rettet mot seksualitetsundervisning i UH-sektoren og barnehage og skoler over tilskuddsordningen. I tillegg har vi vurdert ansvars- og rollefordelingen mellom sentrale direktorater og aktører på feltet. Evalueringen er basert på en litteratur- og dokumentgjennomgang og en begrenset intervjuundersøkelse. Basert på funnene fra undersøkelsen presenterer vi avslutningsvis i rapporten våre anbefalinger knyttet til forvaltning av tilskuddsordningen og ansvars- og rollefordeling på feltet.

Prosjektleder i Proba var Henrik Sætra.