Utbedring av eksisterende boligmasse – Husbankens grunnlån som virkemiddel

Proba samfunnsanalyse har evaluert Husbankens grunnlån til eksisterende boliger. Formålet med grunnlånet er å bidra til bedre miljø/energi og universell utforming i eksisterende boligmasse.

I 2013 ble det gitt grunnlån til utbedring til 3500 boligenheter fordelt på 100 saker. Omtrent 71 prosent av det totale lånebeløpet på 1,4 milliarder gikk i 2013 til borettslag. Denne andelen har økt de siste årene. Støtte til borettslag er en effektiv måte å treffe mange enheter, og vi anbefaler å videreføre denne praksisen.

Vi finner at det er en rekke forhold ved eksisterende bygg som legger begrensninger for de uttalte målene til Husbanken når det gjelder universell utforming og energi/miljø. Husbankens mål på universell utforming og miljø/energi er til tider vanskelige å oppnå for utbedringsprosjekter. Vi mener grunnlånets må finne en posisjon der de stimulerer til forbedret miljø/energi og universell utforming av eksisterende bygg, uten å legge målsetninger som er for vanskelige å oppnå og samtidig ikke komme i konflikt med markedet for utbedring.

Vi anbefaler også tydeligere føringer fra myndighetene for grunnlånet, gjennomgang av begrepsbruk, likere praksis mellom regionkontorene, mer målrettet informasjon og markedsføring, samt en gjennomgang og tydeliggjøring av Husbankens veileder for grunnlån, gjerne utarbeidelse av egen veileder for nybygg og utbedring.