Internasjonal sammenlikning av sykefraværet – hovedrapport

Sykefraværet er høyere i Norge enn i andre land. Forskjellen mellom Norge og de andre landene kan verken forklares med forskjeller i hvordan sykefraværet måles eller med forskjeller i maksimal varighet eller andre regler for sykmelding. Analysene tyder på at heller ikke forskjeller i sammensetningen av arbeidsstyrken eller kjennetegn ved arbeidslivet har vesentlig betydning. Forskning på betydningen av sykepengeordningen gir grunnlag for anta at den sjenerøse ordningen vi har i Norge er en viktig årsak til forskjellene. Dette er hovedkonklusjonene i dette prosjektet som Proba – i samarbeid med professor Arne Mastekaasa – har gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.