Hvordan måle integrering?

Hvordan er det mulig å måle integrering – og kan et sett av indikatorer måle integreringen av innvandrerbefolkningen i Norge? Da det er et stort tilfang på statistikk og analyser om integrering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet, ønsket Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å få utarbeidet et forslag til et indikatorsett for integrering.

Proba samfunnsanalyse har utarbeidet et forslag om hvordan et slikt sett av indikatorer kan gi en helhetlig forståelse av integreringen i Norge over tid. Vi har sett på hvordan begrepet integrering kan defineres, hva som er relevant statistikk på fagfeltet og eventuelle mangler på dette. Rapporten anbefaler følgende definisjon av integrering som et grunnlag for utarbeidelse av et indikatorsett for integrering:  Integrering av innvandrere er en prosess hvor innvandrerbefolkningen innlemmer seg, og blir innlemmet, i majoritetssamfunnet over tid.

Videre har vi anbefalt fem dimensjoner for integrering:

  • Integreringskapasitet – innebærer kognitive ferdigheter som utdanning, kvalifisering og norskkunnskaper
  • Økonomisk integrering – blir her behandlet som et tredelt område som alle sier noe om den økonomiske integreringen av innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet; deltakelse i arbeidslivet, selvforsørgelse og boligsituasjon
  • Politisk integrering – inneholder tre separate aspekter knyttet til det norske demokratiske systemet – deltakelse, representasjon og tillit
  • Sosial integrering – vil her si deltakelse i lokalsamfunn, sosiale bånd mellom majoritet og minoritet, samt antisosial adferd – kriminelle handlinger som strider mot samfunnets normer og regler
  • Opplevd integrering – måler aspekter ved hvordan innvandrere selv opplever det å bo og å leve i Norge: tilknytning til landet, likebehandling og majoritetsbefolkningens holdninger til innvandrere

Innenfor hver av de fem dimensjonene har vi foreslått indikatorer som kan måle integrering. Indikatorene bør omfatte både innvandrere som har bodd i Norge i over to år og etterkommere. Videre tilrår vi å se på innvandrerbefolkningen med unntak av dem med bakgrunn fra de nordiske landene, da disse har en relativt lik kulturell og språklig bakgrunn som majoritetsbefolkningen. For å gi indikatorene merverdi, mener vi at det er nyttig å sammenligne med tall for hele befolkningen i tilsvarende aldersgrupper. Innvandrere og etterkommere bør videre deles inn i kjønn, alder, innvandringsgrunn og botid, noe som kun er relevant for innvandrere.