Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogrammet – En kartlegging.

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kartlagt hvordan NAV og kommunene samarbeider om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Det er et politisk mål å bedre samarbeidet for å gjøre programmet mer effektivt og bedre overgangen til arbeid og utdanning for nyankomne.

Kartleggingen viser at det er stor variasjon i former for samarbeid og hvor mye det samarbeides om introduksjonsprogrammet. Det er relativt hyppige møter mellom ledere for introduksjonsprogrammet og NAV-ledere, men under 2/3 av NAV-kontorene/kommunene har inngått en samarbeidsavtale. Vi finner en positiv korrelasjon mellom det å ha en samarbeidsavtale, samt det å ha introduksjonsprogrammet organisert i NAV-kontoret, og hvor mye det samarbeides i praksis.

Videre viser kartleggingen at lederne i NAV og introduksjonsprogrammet er samstemte når det gjelder hva som er viktige områder for samarbeid. De er imidlertid delte i synet på hva NAV bidrar med i programmet og på om NAV legger stor vekt på å bidra med sin kompetanse. På spørsmål om barrierer for samarbeidet er det flest som svarer digitalisering/krav om selvbetjening for NAVs brukere, ulike datasystemer og ressurser.