Permitteringer og avgang fra arbeidslivet

Proba har utført et prosjektet om ”Permitteringer og avgang fra arbeidslivet” på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet, basert på registerdata utlånt fra Statistisk sentralbyrå.

I perioden 1993-2011 gikk om lag 81 prosent av de som avsluttet en permitteringsperiode tilbake til den bedriften de ble permittert fra. Om lag 9 prosent gikk til en annen arbeidsgiver og 11 prosent ut av lønnet arbeid. Av den siste gruppen endte 7 prosent som yrkeshemmede, på arbeidsavklaringspenger eller med uførepensjon innen tre år etter at de gikk ut av lønnet arbeid.

Sannsynligheten for å bli uførepensjonist er lav, men øker med samlet antall dager permittert. Økningen er imidlertid svært liten. En gjennomsnittlig person med 10 permitteringsdager har 0,8 promille sannsynlighet for å bli ufør, mens en person med 100 dager som permittert har sannsynligheten 1 promille for å bli uførepensjonert. Bakgrunnen er blant annet den høye tilbakekallingsraten nevnt ovenfor.

For noen bedrifter avsluttes permitteringen av ansatte med at bedriften nedlegges. Av de permitterte fra nedlagte bedrifter er 6 prosent yrkeshemmede eller på arbeidsavklaringspenger tre år etter, og 5 prosent er uføretrygdet. For permitterte fra bedrifter som ikke ble nedlagt, er de tilsvarende andelene henholdsvis 3 og 2 prosent. I den grad permitteringsordningen har bidradd til at bedrifter overlever en midlertidig nedgang i arbeidskraftbehovet, slik at permitterte kan bli tilbakekalt, kan den ha bidradd til å dempe avgangen fra arbeidslivet.