Evaluering av NAVs veilednings- og oppfølgingsloser

NAV opprettet i 2008 en ordning med veilednings- og oppfølgingslos på utvalgte NAV-kontor. I november 2011 er det ansatt 53 loser som skal veilede personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeid, og som har behov for sammensatte tjenester og tett oppfølging. I tillegg til at losen til enhver tid skal følge opp om lag 20 brukere skal de brukes som en ressurs på NAV-kontoret på området psykisk helse.

Evalueringen viser at brukerne er svært fornøyde med ordningen. Mange har kommet i aktivitet og fått forbedret sin livskvalitet. Samarbeidspartnere innen helsetjenesten, tiltaksarrangører og kommunenes førstelinjer har stor nytte av losen i sin behandling/oppfølging av bruker. Vi ser imidlertid et forbedringspotensial i hvor godt NAV-kontorene klarer å nyttiggjøre seg losens kompetanse. I tillegg bør direktoratet utvikle bedre systemer for rapportering og måling av resultater.