Evaluering av forsøk med gratis deltidsplass i AKS

Ved Mortensrud skole i Oslo har det vært gjennomført forsøk med  gratis deltidsplass i aktivitetsskolen (AKS). Proba har evaluert forsøket på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.  Evalueringen ser blant annet på om forsøket bidrar til økt deltakelse i AKS, om deltakelse i AKS fremmer elevers forutsetninger for å lykkes i skolen og om elevenes deltakelse i AKS bidrar til foreldrenes integrering i arbeid og utdanning.

Økt deltakelse

Evalueringen viser at pris har betydning for om elevene deltar eller ikke. Skoleåret før prosjektet startet deltok 30 prosent av elevene i 1.-4. klasse på Mortensrud skole i AKS. Da forsøket ble innført i skoleåret 2013-14 økte andelen deltakere til 85 prosent. Høsten 2014 var andelen 91 prosent. Deltakelsen har holdt seg stabil rundt 90 prosent i forsøksperioden etter dette.

Mange av familiene har en økonomisk situasjon som gjør at det er avgjørende for at barna skal kunne delta at tilbudet er gratis. Vi finner likevel at det har vært en holdningsendring blant foreldre når det gjelder oppfatninger om AKS, flere enn før oppfatter tilbudet som en læringsarena og ikke bare en ordning for barnetilsyn. Noen av foreldrene som valgte AKS fordi det var gratis, oppgir de at de ville valgt å ta seg råd til å ha barnet i AKS selv om de måtte betale normal pris, etter at de har erfart hva barna får igjen for å gå der. I løpet av forsøksperioden er andelen som søker seg bort fra Mortensrud skole redusert.

Tilhørighet og inkludering

På AKS får mange av barna opplevelser og aktiviteter som foreldrene ikke har mulighet til å tilby dem hjemme. Slik vi ser det, er aktivitetene like viktige med tanke på tilhørighet og inkludering, som for læring. I intervjuer begrunner foreldre deltakelse med at barna får venner, blir tryggere og leker mer. Også de ansatte i AKS opplever at barna leker mye på tvers av språklig og nasjonal bakgrunn når de er i AKS.

Betydning for elevenes forutsetninger i skolen

Vi har analysert utviklingen i resultater på kartleggingsprøver i perioden 2011-2017 og sammenlignet dem med fem andre skoler. Analysen ser på utviklingen i andelen som skårer på eller under bekymringsgrensen i regning og lesing. De har også sammenlignet utviklingen i resultater på nasjonale prøver ved skolene. Sammenlikningen gir ulike resultater, avhengig av fag (lesing eller regning), hvilke skoler man sammenlikner med, og hvilke årsklasser man sammenlikner. Med noen unntak viser tallene ingen positiv utvikling for Mortensrud relativt til de andre skolene, og i noen tilfeller er resultatene negative. De mest positive resultatene finner vi for den årsklassen av elever som har deltatt lengst i forsøket. Det kan bety at deltakelse i AKS kan ha positiv innvirkning på prøveresultatene etter noe tid, men usikkerhetene i disse analysene gjør det vanskelig å konkludere.

Proba vurderer at aktivitetene i AKS gir elevene et tilbud som er læringsrettet og som støtter opp under undervisning på skolen og bidrar til innlæring av begreper. Når deltakelse i AKS ikke gir seg utslag på nasjonale prøver og kartleggingsprøver, kan det være fordi tilbudet ikke er tilstrekkelig eller fordi prøvene måler ferdigheter som ikke blir påvirket av de læringsrettede aktivitetene. Datamaterialet har ikke gjort det mulig å følge enkeltelever over tid. Lærere ved skolen anslår at 25 prosent av elevene skiftes ut hvert år på grunn av flytting. Tolkningen av utvikling på kartleggingsprøver og nasjonale prøver er altså høyst usikker fordi det ikke har vært mulig å skille ut elever som har deltatt i AKS over tid.