Universell utforming av IKT med vekt på læremidler i UH-sektoren

Det later ikke til at alle aktørene i UH-sektoren og andre relevante aktører er forberedt på å oppfylle krav om universell utforming av digitale læremidler. En lovendring har gjort at opplærings- og utdanningssektoren er blitt inkludert i kravene til universell utforming av IKT. Kravet gjelder fra 2019 for nye systemer og fra 2021 for eksisterende systemer. Det ser ut til å herske ulike oppfatninger både i UH-sektoren og i forlagsbransjen om hva kravet innebærer, og det er uklart om UH-institusjonene har lov til å tilrettelegge læremidler som andre har rettigheter til uten å måtte avklare universell utforming med opphavsperson.

En negativ virkning av kravet om universell utforming av videoer kan være at lærestedene lar være å legge ut videoer for å unngå å bryte kravet om universell utforming av disse. Dette vil ramme mange studenter som nytter seg av slike læremidler i dag. Norske forlag er i ferd med å lage digitale utgaver av både nye og mange eksisterende læremidler. Dette vil løfte tilgjengeligheten for mange studenter, men vil i mange tilfeller ikke oppfylle kravene til universell utforming.

Felles innkjøp av læringsplattform og verktøy for å teste læremidler mot krav til universell utforming er positive trekk, men trolig ville sektoren vært tjent med å gjennomføre flere felles satsinger. Hovedproblemet er likevel at de som har ansvar for valg av læremidler kan lite om universell utforming og kravene som stilles til digitale læremidler.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Universell.