Sosialhjelp – drivkrefter og tiltak

Sosialhjelpsutgiftene har økt sterkt de senere årene. Vi har analysert årsakene til veksten og hva kommunene kan gjøre for å begrense den. Det er økt innvandring som framstår som den viktigste årsaken til veksten. Dette kan være en midlertidig effekt av høy innvandring i 2015 og -16. Blant personer uten innvandringsbakgrunn, har andelen som mottar sosialhjelp sunket. Blant norskfødte med innvandringsbakgrunn ligger andelen lavere enn blant dem uten innvandringsbakgrunn.

Bedre forvaltning av sosialhjelp og andre velferdsordninger har trolig bidratt til å dempe veksten i utgiftene. Bruk av arbeidsrettede og andre vilkår samt tett oppfølging framstår som de viktigste grepene.