Kunstneres arbeidssituasjon etter pandemien

På oppdrag for Kulturdirektoratet har Proba samfunnsanalyse gjennomført en kvalitativ studie av musikk- og scenekunstneres arbeidssituasjon etter pandemien. Studien er gjennomført i perioden september–november 2022 og belyser temaer som kunstnernes arbeidslivstilknytning under og etter pandemien, fysisk arbeidssituasjon, forholdet mellom produksjon og formidling og møtet med publikum, vilkår for internasjonalt arbeid og motivasjon og syn på eget virke. Studien baserer seg på en kortfattet dokumentgjennomgang og kvalitative intervjuer med femten kunstnere innen musikk- og scenekunst.

Studien viser at de fleste kunstnerne opprettholdt sitt virke under pandemien, selv om flere oppgir at motivasjonen fikk en knekk og det var krevende økonomisk. Pandemien var en vekker når det gjelder kunstneres arbeids- og inntektsvilkår, og informantene har blitt mer bevisste på fremtidig arbeidssituasjon. Flere oppgir at de fikk ny giv til å skape og produsere kunst, og mange hadde nytte av ulike støtteordninger under pandemien. Motivasjonen til å fortsette som kunstner og ta kunstnerisk risiko er uendret, mens økonomisk risikovilje er litt mindre enn før. Kunstnere som hadde arbeidsgiveransvar, opplevde pandemien som særlig krevende.

En konsekvens av pandemien er at kunstnerne har blitt mer opptatt av publikum og hvordan de kan tiltrekke og gjøre seg relevante for publikum, og de ønsker mer kunnskap om dette temaet. Kunstnere som opererer internasjonalt, oppgir at reisevirksomheten er tilbake til samme nivå som før pandemien. Men internasjonal aktivitet og samarbeid har blitt mer krevende fordi samarbeidspartnere utenfor Norge har dårligere økonomi, og det har blitt dyrere å turnere internasjonalt.

Studien har synliggjort flere problemstillinger og temaer som det er verdt å forske videre på, blant annet hvordan det har gått med kunstnere med en mindre etablert karriere enn dem som inngår i denne studien, hva som er situasjonen for nyutdannede kunstnere, og hvilke utfordringer kunstnere som er arbeidsgivere står overfor. Videre etterspør kunstnerne i studien mer kunnskap om publikumspreferanser samt mekanismer og rammebetingelser for gode publikumsmøter.

Prosjektleder i Proba var Ida Gram.