Organisering og praktisering av ungdomsarbeidet i NAV  

Ungdomsteamene i NAV har erfaringsbasert kompetanse som kan være verdifull for andre NAV-kontorer – både de som har ungdomsteam og de som ikke har det. Vi har kartlagt erfaringer og praksis i utvalgte ungdomsteam, og vektlagt at arbeids­metoder skal være mulige å få til innenfor ordinær drift i NAV-kontor. Gjennom prosjektet har vi vist ulike måter å innrette arbeidet på, og hva som er fordeler og ulemper med ulike organiseringer og arbeidsmetodikker. Vi viser også hva de unge brukerne selv mener er viktig i oppfølgingen.

De overordnede problemstillingene i prosjektet har vært:

  • Hvordan kan NAVs arbeidsmetoder og prosedyrer tilpasses for å fungere best mulig overfor ungdom?
  • Hvordan kan NAV samarbeide best mulig internt og med andre instanser i oppfølging av utsatt ungdom?
  • Hvilke elementer bør være til stede for å lykkes med et godt samarbeid med ungdom, og hva opplever brukerne som god kvalitet?

Studien er basert på casebesøk ved seks NAV-kontorer fordelt på tre fylker. Vi har også intervjuet en rekke unge brukere knyttet til hvert av case-kontorene. I prosjektet har vi dessuten gjennomgått eksisterende forskning og annen dokumentasjon som belyser problem­stillingene våre.