Kunnskap om universell utforming i Viken – Status og muligheter for Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har vedtatt at universell utforming skal være et førende prinsipp i det regionale planarbeidet. I den forbindelse fikk Proba i oppdrag fra fylkeskommunen å gjennomføre en kartlegging av kunnskapsgrunnlaget for universell utforming i Viken.

Rapporten består av to deler. Første del er en beskrivelse av kunnskapsstatus om hvilke strukturer og systemer som er kartlagt og hva som er dagens tilstand når det gjelder universell utforming i Viken. I del to har vi beskrevet fylkeskommunens ansvar og virkemidler, barrierer og levekår for personer med funksjonsnedsettelse og hva som er gevinstene av universell utforming. Til slutt gir vi anbefalinger om hvilke strategiske grep Viken fylkeskommune kan gjøre for å ivareta krav og målsetninger om universell utforming.

Rapporten bygger på en gjennomgang av litteratur og statistikk, intervjuer, spørreundersøkelse til kommunene i fylket og gjennomgang av sentrale dokumenter.

Resultatene viser at kunnskap om universell utforming er til dels mangelfull og fragmentert. Blant annet er det mangelfull kunnskap på viktige områder som holdeplasser og kommunale boliger. På den andre siden gjennomføres det i økende grad kartlegginger på enkelte områder, som blant annet uteområder.

Nasjonale tall tyder på at kravene til universell utforming i økende grad oppfylles. Nye bygg og transportsystemer er områder som ivaretar tilgjengelighet på en bedre måte enn tidligere. Uteområder og transportsystemer synes allikevel å være områdene med de største utfordringene.

Det finnes lite forskning som belyser den samfunnsøkonomiske nytten av universell utforming. Særlig finnes lite forskning på virkninger av universell utforming, men også kostnadssiden er lite belyst. Enkelte studier finner imidlertid at transport og kollektivsystemer har positive virkninger for mange.

Vår rapport viser at personer med funksjonsnedsettelser på en rekke områder har dårligere levekår enn personer uten funksjonsnedsettelser. Barrierer for deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv synes å være et resultat av totaliteten i barrierene de møter. Nye tall fra folkehelseundersøkelsen i Viken tyder likevel på at det er små forskjeller blant selvrapportert livskvalitet blant personer med og uten funksjonsnedsettelse.

Arbeidet med å nå lovpålagte krav og standarder er komplekst. Arbeidet er preget av mange aktører og et utfordrende målbilde som krever samordning. Nær sagt alle fylkeskommunes oppgaver er berørt av spørsmål knyttet til universell utforming. Fylkeskommunen har i dag en rekke virkemidler i sin portefølje som er relevante, men mangler rutiner for å holde oversikt på status og for å kunne legge planer. Kommunene har behov for å bruke varierte virkemidler, og økonomi og kompetanse blir vektlagt som viktige forutsetninger.

Vi anbefaler at fylkeskommunen opprettholder en bred portefølje av virkemidler som kan ta hensyn til ulike behov på flere sektorer. Et mulig strategisk grep i arbeidet, blant annet for å kunne bedre samordning av ulike virkemidler, kan være å organisere videre satsing i et program. Spesielt kollektivsystemer, herunder holdeplasser, synes å være et område som bør prioriteres for å redusere barrierer for samfunnsdeltakelse.

Prosjektleder i Proba har vært Rune Busch.

Se også nyhetsoppslag på nettsidene til Viken fylkeskommune.