Universell utforming av digitale læremidler

Proba, i samarbeid med MediaLT, har analysert de samfunnsøkonomiske virkningene av å lovpålagt krav om universell utforming av digitale læremidler i skolen.

Hvis det stilles krav om universell utforming av digitale læremidler vil forlagenes årlige kostnader til læremiddelproduksjon øke med mellom 50 og 109 millioner kroner. Noe av kostnadene vil kunne dekkes ved reduserte kostnader til tilpasning av læremidler i Statped. Universell utforming vil gi økt selvstendighet, livskvalitet og læringsutbytte for elever med særlig behov for tilpasning, herunder elever med lese- og skrivevansker. Skolenes bruk av spesialpedagoger og assistenter vil kunne reduseres.

Høyere utdanning blir trolig lite påvirket av den påtenkte lovendringen, og det kan være behov for andre virke midler for denne sektoren.

Selv om vi ikke ser grunnlag for å tallfeste nyttevirkningene av krav om universell utforming av digitale læremidler, mener vi det er liten tvil om at tiltaket vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet var oppdragsgiver for prosjektet.