Evaluering av kommunale utviklingsmidler – delrapport 1

Ordningen med Kommunale utviklingsmidler (KUM) har som mål å bedre kvaliteten i kommunenes integreringsarbeid. KUM har eksistert siden 2013, og finansierer forsøk i kommunene. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling. Den prioriterte målgruppen er nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven. IMDi forvalter ordningen.

Proba samfunnsanalyse evaluerer KUM sammen med Telemarksforskning. Prosjektet gjennomføres i to faser. I denne første delen har vi sett på IMDi’s forvaltning av ordningen, innhold i, spredning og implementering av forsøkene. Vi har gjennomført en dokumentstudie, intervjuer med forvaltere av ordningen i IMDi og Kompetanse Norge, telefonintervjuer med informanter i 20 utvalgte kommuner, og en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle landets kommuner.

Vår konklusjon er at IMDi forvalter ordningen på en god måte, og de har også lagt vekt på å utvikle kvaliteten i arbeidet i løpet av de årene ordningen har eksistert. Det er få av prosjektene som kan betegnes som nyskapende på et nasjonalt nivå, men de stimulerer til lokal aktivitet og utvikling i relativt mange kommuner. I rapporten peker vi på enkelte forbedringsområder og anbefaler å prøve ut to supplerende strategier i forvaltningen.