Gjennomgang av grunnstønadsordningen

Grunnstønad skal dekke merutgifter personer har som følge av varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og med Rambøll som underleverandør, har Proba evaluert ordningen. I hovedsak mener vi at ordningen forvaltes i samsvar med intensjonen, men forvaltningen har vært lite dynamisk slik at regelverk og praksis ikke løpende er blitt tilpasset endringer i behov for stønad. Blant annet mener vi det er grunn til å tro at de standardsatsen som gis for glutenfri kost for personer med cøliaki er for høy. Stønad til denne gruppen mottakere er på over 500 mill.kr. i året og den øker. Behandling av enkeltsaker skjedde tidligere lokalt i hvert NAV-kontor, men er blitt samlet i to kontorer. Dette har gitt bedre kvalitet i saksbehandlingen. Vi anbefaler ikke større endringer i forvaltningen av ordningen, bortsett fra det vi har nevnt over.