Intervjuer om AFP i privat sektor

LO og NHO legger i dag fram en felles utredning om AFP-ordningen i privat sektor. Som en del av grunnlaget for denne utredningen, gjennomførte Proba tidligere i år intervjuer med ledere og tillitsvalgte i 25 bedrifter i privat sektor om kunnskapen om, erfaringene med og synet på ordningen. Hovedkonklusjonen er sterkt sprikende. Noen vet mye om ordningen, andre svært lite. Noen har i hovedsak et positivt bilde, mens andre er sterkt kritiske. De aller fleste mener at kvalifikasjonskravene (antall år opptjening i AFP-virksomhet de siste årene før man fyller 62 år) bør mykes opp slik at ansatte ikke mister alle rettigheter hvis de ikke fyller kravene til ansettelse fullt ut. Nesten alle ser også behov for en ordning som supplerer folketrygden og de innskuddsbaserte ordningene som dominerer i dag.