Evaluering av integreringstilskudd

Proba har evaluert den statlige finansieringen av kommunenes integreringsarbeid, og analysert konsekvensene av mulige endringer i denne finansieringsmodellen. Oppdraget ble gjennomført i på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og i samarbeid med Telemarksforskning.

I hovedsak mener vi at dagens modell fungerer ganske godt. Kommunene får dekket sine merutgifter til integrering gjennom særlige tilskudd beregnet på antall personer de bosetter. Kommunene er ganske tilfreds med dagens finansieringsmodell, og resultatene av integreringsarbeidet i Norge er på samme nivå som nabolandene.

Men tilskuddsordningene stimulerer ikke i seg selv til god kvalitet i kommunenes integreringsarbeid. Vi mener at dagens modell trolig bidrar til for sterk grad av standardisering av innsatsen for den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet.

Vi har også vurdert andre finansieringsmodeller, herunder innlemming i rammefinansieringen, sammenslåing av tilskuddene til integrering, økt bruk av kontroll og tilsyn, delvis refusjon av faktiske integreringsutgifter, og bruk av resultatbasert finansiering.

Hvis man velger videreføre en ordning med særlige tilskudd beregnet ut fra antall personer i målgruppen, anbefaler vi bare mindre endringer. Vi vil blant annet anbefale at man vurderer å etablere en ordning med resultattilskudd. Det betyr at deler av finansieringen til kommunene gjøres betinget av gode resultater i integreringsarbeidet. En forutsetning for at en slik ordning skal fungere godt er at resultatmålingen baseres på individuelle mål for deltakerne. Vi mener en slik modell vil gi bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn dagens finansieringssystem.

Vi mener dagens tilskuddsordninger bør videreføres med resultattilskudd som et supplement.