Supported Employment eller «vanlig» oppfølging? Resultater fra et stort randomisert forsøk i NAV

Proba samfunnsanalyse har samarbeidet med Frischsenteret om en evaluering av forsøk med Supported Employment (SE). Forsøket pågikk i årene 2014-2017 i sju fylker, og deltakerne ble randomisert mellom Supported Employment og NAVs ordinære oppfølgingstiltak. Vi evaluerte effekten av tiltaket på arbeidsmarkedsutfall, i hovedsak ved bruk av registerdata hvor vi kunne følge deltakerne i opptil 6 år.

Hovedfunnet fra forsøket er at hvorvidt deltakerne ble trukket ut til Supported Employment eller sammenlikningstiltakene (som var Oppfølging og Arbeid med bistand) har lite eller ingenting å si for deres langsiktige utfall. Vi finner positive effekter av å ha vært trukket til Supported Employment i form av økt inntekt og sysselsetting de første 6-18 månedene. Dette kan reflektere at ordinært arbeid i større grad brukes som del av tiltaket Supported Employment enn i sammenlikningstiltakene. Manglende effekter på noe lengre sikt kan imidlertid tyde på at tiltaket til tross for dette ikke bidrar til jobbfastholdelse i større grad enn sammenlikningtiltakene.

Resultatet er overraskende sett i lys av de positive effektene av Supported Employment man har funnet i internasjonal forskningslitteratur. I rapporten drøfter vi ulike årsaker til forskjellen mellom våre funn og den internasjonale litteraturen. En mulig forklaring er at sammenligningsgrunnlaget i ulike studier er forskjellig, det vil si, hva man sammenligner Supported Employment med i de ulike studiene. Hvor godt tilbudet til kontrollgruppen er, vil påvirke estimatene for effektene av Supported Employment.

I evalueringen gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant jobbspesialistene i tiltakene og en SMS-undersøkelse rettet mot deltakerne. Disse viste at Supported Employment og sammenlikningstiltakene i gjennomsnitt har hatt mange likhetstrekk, og selv om de er forskjellige langs noen dimensjoner som regnes som god praksis, spriker resultatene noe både i retning og over tid. Vi vet at sammenlikningstiltakene gjennomgikk en del endringer i forsøksperioden. Arbeid med bistand og det tidligere Oppfølging ble faset ut. I de siste årene før utfasingen ble det drevet et relativt omfattende kvalitetsutviklingsarbeid i Arbeid med bistand. Det nye oppfølgingstiltaket ble dessuten anskaffet av NAV med klare forventninger om å drive etter Supported Employment-metodikk. En mulig forklaring på at vi ikke ser noen effekter av Supported Employment kan dermed være at forskjellene mellom tiltakene i praksis ikke har vært så stor.