Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen?

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsveksten? Proba har på oppdrag for Arbeidsdepartementet utarbeidet en ny rapport der det er undersøkt effekter for lønnsveksten av endringer i sysselsettingens sammensetning i perioden 2000-2010, basert på aggregert statistikk og individdata. For økonomien som helhet bidrar denne effekten til en lønnsvekst på 0,4 prosent i gjennomsnitt per år. Rapporten studerer også utvalgte næringer, tariffområder og profesjoner. Størst sysselsettingseffekt er det i industrien og for helse- og sosialpersonell. En positiv men noe mindre effekt kan påvises i finansnæringen, bygge- og anleggsvirksomheten og helseforetakene. Liten, ingen eller negativ effekt finner vi i varehandelen, det statlige og det kommunale tariffområdet og for undervisningspersonell.