Evaluering av kommunale utviklingsmidler

Tilskuddsordningen Kommunale utviklingsmidler har delfinansiert en rekke prosjekter i årene 2013-2018, med mål om å bedre kvaliteten i kommunenes integrerings­arbeid. I samarbeid med Telemarksforskning har Proba evaluert ordningen på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Vi skulle vurdere om utviklingsprosjektene gir bedre resultater enn andre modeller, hva som virker best for hvilke grupper, og hvilke forutsetninger som må være til stede for å oppnå effekt.

Vi har gjennomført en litteraturstudie, en case-studie med kvalitative intervjuer der det inngår 19 utviklingsprosjekter, samt en statistisk analyse av kommunedata fra årene 2012-2018 om norskresultater og overgang til arbeid eller utdanning.

Mange av prosjektene er relativt små og kortvarige, og har i liten grad resultert i ny kunnskap som er blitt spredd og videreført. En del av dem har likevel gitt gode gevinster lokalt, og vil kunne danne et godt grunnlag for å utvikle mer standardiserte opplæringsmodeller. Vi finner imidlertid ingen samlede positive resultater.

Fra 2019 ble Kommunale utviklingsmidler lagt ned og erstattet av et Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak. Den nye ordningen avviker fra den gamle først og fremst ved at den skal bidra til «utprøving av prioriterte integreringstiltak av nasjonal verdi». Med omleggingen vil det være mindre muligheter for små kommuner til å få støtte til spesielle prosjekter. Det er imidlertid viktig å skille mellom metodeutvikling og kompetanseutvikling. Det er et stort behov for det siste i mange kommuner. Vi mener derfor det kan hensiktsmessig å ha virkemidler, eventuelt tilskudd, som retter seg mot å øke den generelle kompetansen i integreringsarbeidet i alle kommuner.