Evaluering av tilskudd til tilpasning

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Husbanken evaluert tilskudd til tilpasning. Formålet med tilskuddet er å bidra til at personer med redusert funksjonsnivå og/eller sviktende helse får en bolig som over tid fungerer godt. Det tilsiktede resultatet er at brukere blir boende i egen bolig lengre.

Bakgrunnen for evalueringen er at det har vært en nedgang i bruken av tilskuddsordningen og at nær halvparten av de bevilgede midlene ikke ble tatt i bruk i 2012. Situasjonen var noe bedre i 2013, men også da var tilpasningstilskuddet brukt mindre enn forventet. Evalueringens formål har vært å frembringe kunnskap om effektene av tilskuddet, belyse problemstillinger knyttet til underforbruk av tilskuddet og foreta en komparativ analyse av bruken av tilskuddet i Norge og Sverige.

Vi finner at ordningen bidrar til måloppnåelse på en måte som er kostnadseffektiv for kommunene. Videre finner vi at sider ved Husbankens forvaltning av tilskuddet og måten kommunene organiserer arbeidet på, har betydning for det observerte underforbruket. Sammenlikningen med den svenske ordningen, viser at tilskuddet brukes mer aktivt i Sverige. Dette ser vi som et resultat av at ordningen er rettighetsbasert i Sverige, mens den er behovsprøvd i Norge.