Interesseutforskning i karriereveiledning og karriereveiledningslitteratur

Proba har sammen med Ingrid Bårdsdatter Bakke ved Høgskolen i Innlandet gjennomført en kartlegging av interesseutforskning i karriereveiledningsfaglig litteratur og blant utvalgte karriereveiledere ute i sektor. Oppdragsgiver var Direktoratet for høyere utdanning (HKdir).

Undersøkelsen tyder på at interesseutforskning har fått en mindre viktig plass i karriereveiledning i Norden, både som akademisk disiplin og i praktisk utførelse. Den klassiske kartleggingstradisjonen, hvor interesseutforskning hadde en sentral plass, synes langt på vei å være et tilbakelagt kapittel. I stedet inngår interesseutforskning i dag som et delelement i karriereveiledningen, og hvor andre elementer og metoder vektlegges mer.

Prosjektleder i Proba var Rune Busch.