Regelverket for økonomiske stønader til beboere i asylmottak

På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvordan regelverk og forvaltning av økonomiske stønader til beboere i asylmottak fungerer. Vi drøfter hvordan regelverk og forvaltning kan bidra til å selvstendiggjøre beboerne og gir anbefalinger om hvordan UDI bør forvalte og utforme stønader til beboere i asylmottak. Studien er gjennomført i samarbeid med professor i rettsvitenskap Bente Ohnstad.

Regelverket for økonomisk stønad til beboere i asylmottak er detaljert, og forvaltningen av det kan oppleves som utfordrende å forstå. Vi finner at beboerne ofte har begrenset kjennskap til og innsikt i regelverket. Etter vår vurdering bør UDI i større grad følge opp hvilken informasjon og veiledning som gis på mottakene. UDI i samarbeid med asylmottakene har ansvar for forvaltningen av stønadene. Forvaltningen er svært tidkrevende for både mottak og UDI. Det er særlig forvaltning av tilleggsstønaden som er tidkrevende.

Vi har følgende anbefalinger som skal bidra til økt brukervennlighet og forenkling:

  • UDI bør utforme et felles informasjonsmateriell som sikrer at beboerne får bedre informasjon, og at informasjonen som gis, i større grad er lik mellom mottakene. Materiellet kan være i form av brosjyrer, lysbilder, filmer og annet. Noe av informasjonen om regelverket burde bli oversatt til ulike språk.

Følgende regelverksendringer bør vurderes og utredes nærmere:

  • Utrede regelverksendringer som innebærer en økning av basisstønaden og samtidig reduksjon i mulighetene for tilleggsstønad. En slik endring vil bidra til å redusere kostnader som går til administrative ressurser.
  • Mulighetene for å innføre frikort til beboere i mottak bør vurderes av Utlendingsdirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. En slik løsning vil være forenklende for beboere, ansatte i mottak og UDI. UDI bør ta kontakt med helsemyndighetene for å utrede en slik løsning.
  • Dersom en frikortløsning ikke er mulig, bør den midlertidige ordningen som eksisterer i dag om tilleggsstønad uten søknad til å dekke helseutgifter for beboere med avslag på asylsøknaden, videreføres som en permanent ordning.
  • UDI bør i samarbeid med andre myndigheter vurdere om regelverket for barnetrygd og forvaltning av engangsstønad kan endres. Beboere i mottak som har fått opphold, bør motta barnetrygd først når de har flyttet til en kommune. Engangsstønaden utover fribeløpet bør overføres til UDI, som deretter betaler den ut porsjonsvis over tid. Alternativt bør NAV informere UDI om når en beboer mottar disse ytelsene.

Kontaktperson i Proba er Trude Thorbjørnsrud.