Kulturrådets forvaltningspraksis

På oppdrag for fagadministrasjonen i Norsk kulturråd har vi gjennomført en analyse av forvaltningspraksis, og identifisert og beskrevet endringsbehov.  Endringsbehovene er sett i lys av at det er sannsynlig at Kulturrådets oppgaver vil bli endret.

I analysen har vi vurdert

  • hvorvidt etablerte beslutningsprosesser og arbeidsformer bidrar til kvalitet, kunnskapsdannelse, relevans, maktspredning, effekt og transparens i kunst- og kultursektoren
  • virksomhetens fleksibilitet og robusthet med tanke på tilføring av nye oppgaver

Et formål med utredningen har vært å gi dokumentasjon og grunnlag for å videreutvikle forvaltningspraksis, herunder peke på prinsipielle og praktiske dilemmaer for virksom­hetens videre utvikling.

Utredningen bygger i hovedsak på intervjuer og dokumentstudier. Vi har gjennomført intervjuer med ledere og andre ansatte i Kulturrådet, medlemmer i de kollegiale organene som forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, samt enkelte virksomheter som Kulturrådet samhandler med eller kan sammenlignes med. Vi har gjennomgått policy-dokumenter, utredninger, strategidokumenter, resultatrapporter og utvalgte søknader og vedtak i de kollegiale organene.

På tross av at mye fungerer godt, mener vi det er behov for enkelte endringer og avklaringer. Vi mener det er behov for økt samordning, gjennomgang og standardisering av tilskuddsordningene og forvaltningen av dem, samt samordning av strategiprosesser. Vi finner videre at det er behov for å gjennomgå de ulike tilskuddsordningene med sikte på å effektivisere ordningene gjennom å styrke måloppnåelsen og/eller redusere forvaltningskostnadene. Det bør også foreligge analytiske begrunnelser for valg av forvaltningsmodell.

Kontaktperson: Trude Thorbjørnsrud