Evaluering av Opprop Tveten

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB har Proba evaluert Opprop Tveten, som er en alternativ opplæringsarena for elever på 9. trinn som mistrives på skolen eller som har lav motivasjon. Oppdraget besto i å beskrive Opprop Tveten-«modellen», og vurdere hvilken effekt tiltaket har for deltakerelevene og deltakerskolene.

Opprop Tveten drives på Tveten gård i Alna bydel i Oslo, og «modellen» går ut på at utvalgte elever fra ni samarbeidsskoler tilbringer en skoledag per uke på Tveten gård, i grupper på opp til ti elever. Det legges vekt på overordnede læreplanmål som livsmestring og folkehelse, samt på arbeidstrening i form av produksjon av en fiksjons-kortfilm basert på Henrik Ibsens skuespill. Videre er modellen basert på høy voksentetthet.

Vi gjennomgikk relevant dokumentasjon og forskningslitteratur, og gjennomførte intervjuer med tidligere elever, deres foresatte, representanter for samarbeidende ungdomssskole, samt med de to faste medarbeiderne på Opprop Tveten. Videre brukte vi data fra Opprop Tvetens egenevaluering og statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Vi fant at deltakelse på Opprop Tveten bidrar til å bedre trivsel og motivasjon hos elevene. Ved å sammenholde tilgjengelig forskningsbasert kunnskap med målgruppe, rekruttering og pedagogsk innhold, fant vi at det er sannsynlig at tiltaket har god effekt for elever som mistrives, noe som er er risikofaktor for frafall fra videregående opplæring. Vi fant også at tidligere elevers skoleprogresjon var på nivå med gjennomsnittet av alle elever i Oslo-skolen for de aktuelle årskullene.

Samarbeidet med skolene fungerer godt, og en av de samarbeidende skolene har fått bistand fra Opprop Tveten til å etablere valgfaget Sal og scene. Potensialet for skoleutvikling er trolig ikke fullt utnyttet per i dag. Oppsummeringsvis vurderer vi Opprop Tveten som en svært god modell for en alternativ opplæringsarena.

Prosjektleder i Proba er Jens Plahte.