Tilstandsrapporter om universell utforming og personer med nedsatt funksjonsevne

Vil krav om tilstandsrapporter om universell utforming og lik rett til deltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, være egnet til å styrke kommunenes politikk på dette politikkfeltet? Det er hovedspørsmålet vi har belyst i en utredning som Proba har gjort på oppdrag fra Bufdir. Vi har lagt vekt på å se et slikt krav opp mot alternative tiltak for å styrke feltet. For eksempel belyser vi spørsmålene om styrking av de kommunale rådene for funksjonshemmede eller styrking av krav til kommuneplaner kan være mer effektivt.

Prosjektet er i hovedsak basert på en litteraturgjennomgang samt intervjuer med ansatte og politikere i kommuner og fylkeskommuner, ledere i kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede, ansatte hos statsforvaltere samt representanter for ulike organisasjoner.

Vi fant at kommunene i liten grad sammenstiller beskrivelser av status for universell utforming eller lik rett til deltagelse. Et krav om tilstandsrapporter ville derfor gitt ny handlingsrelevant kunnskap, men kravet ville også brutt med prinsippet om at statlig styring av kommunene skal ha form av rammestyring, og ikke i form av detaljerte krav om hvordan kommunene skal utføre sin virksomhet. Det viste seg dessverre at det ikke var grunnlag for å avgjøre hvilket av de vurderte tiltakene som var mest effektivt. Vårt oppdrag omfattet ikke å utlede noen anbefalinger ut fra denne konklusjonen.