Vurdering av Folketrygdens etterlattepensjonsordning

Proba og Actecan har i samarbeid vurdert ordningene for pensjon til enker/enkemenn og andre etterlatte. Arbeidsdepartementet var oppdragsgiver. Det er ulike ordninger for etterlatte henholdsvis før de blir 67 år og etterpå. Økt yrkesdeltagelse blant kvinner reduserer behovet for ordningene. Uansett må ordningene tilpasses ny folketrygd, men det kan også være grunn til å vurdere andre endringer i ordningene.

I rapporten illustreres ordningenes virkninger for inntektsfordeling, arbeidstilbud og offentlige utgifter. Videre drøftes behovet for ordningene og det vises hvilke ordninger som finnes i andre land og i tjenestepensjonsordninger. For etterlatte i yrkesaktiv alder, drøftes en tidsbegrenset støtte som et alternativ til dagens ordning.