Arbeidsgiverperspektiv på inkludering

På oppdrag for NHO har vi gjennomført en studie av arbeidsgiveres perspektiv på inkludering blant NHOs medlemsbedrifter. Oppdraget var å undersøke barrierer og muligheter for inkludering i ulike bedrifter og bransjer, og hvilke tiltak som oppleves som nyttige i arbeidet med å inkludere personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging for å komme i jobb på grunn av fysiske eller psykiske
helseutfordringer, svake norskferdigheter, eller mangelfull kompetanse eller ikke fullført utdannelse.

Funn i studien:

  • Om lag én av tre oppgir at de har rekruttert én eller flere ansatte i løpet av de siste årene som har hatt behov for ekstra oppfølging eller tilrettelegging for å komme i jobb.
  • Innen bransjene reiseliv, logistikk og transport, og service og handel har en større andel bedrifter erfaring med inkludering enn øvrige bransjer.
  • Det viktigste for bedriften er at kandidatene selv er motivert for jobben. Motiverte kandidater betinger at veileder i NAV eller tiltaksleverandøren har god kjennskap til bedriften.
  • Bedriftene mener muligheten for å kunne vurdere kandidaten gjennom praksis som viktig for ansettelse: I 70 prosent av rekrutteringsprosessene var kandidatene i praksis i forkant av ansettelsen.
  • Økonomisk tilskudd er viktig for bedriftene.
  • De ulike tilskuddsordningene kan forenkles slik at de blir mer oversiktlige for bedriftene.

Proba mener også at det er behov for en mer systematisk tilnærming når det gjelder formidling av personer med svake norskferdigheter, og at bedriftene trenger bedre bistand knyttet til opplæring. Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter, men det er behov for en bedre kobling og samordning mellom de ulike ordningene i og utenfor NAV.