Resultater av oppfølgingstiltak, delrapport 1

I 2015-2016 ble de arbeidsrettede tiltakene Arbeid med bistand og Oppfølging erstattet av et nytt anbudsbasert oppfølgingstiltak. I prosjektet har vi sammenliknet tiltaket før og etter denne reformen. Det har skjedd en del endringer i gjennomføringen og innholdet i tiltaket, noe som tyder på at tjenesten har fått bedre kvalitet for de fleste deltakerne.

Vi finner også at resultatene i form av overgang til jobb er en god del høyere i det nye tiltaket enn i de gamle tiltakene, men at det meste av forskjellen skyldes endringer i sammensetningen av deltakergruppa. Blant annet er det en vesentlig lavere andel deltakere med nedsatt arbeidsevne enn det var tidligere.

Kontrollert for en rekke variabler finner vi fremdeles en viss positiv effekt av reformen, og konkluderer med at dette er forårsaket av bedre kvalitet i tiltaksgjennomføringen. Årsakene til endringene i kvalitet ligger først og fremst i kravspesifikasjonen for tiltakene og NAVs tette oppfølging av leverandørene. Selve konkurransesituasjonen kan også ha betydning, og var en utløsende faktor for utviklingen av en tydelig kravspesifikasjon.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har benyttet registerdata fra NAV og intervjuer med informanter i NAVs fylkeskontorer og enkelte tiltaksleverandører. I tillegg har vi sammenliknet resultater fra en spørreundersøkelse til leverandørene i 2019 med en tilsvarende undersøkelse fra 2015, men denne dekker bare en begrenset del av landet.

Helene Berg har vært prosjektleder