Kunnskapsformidling om rasisme og diskriminering

På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Proba kartlagt lokale handlingsplaner, veiledningsmateriell og tiltak i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Rapporten inkluderer en eksempelsamling med beskrivelser av til sammen 21 gode eksempler på handlingsplaner, veiledningsmateriell og tiltak. De ulike initiativene har kommet på plass i regi av kommuner og frivillige organisasjoner, og kan tjene til inspirasjon for kommuner og andre aktører som ønsker å styrke sin innsats mot rasisme og diskriminering.

I kartleggingen har vi gjennomgått et stort tilfang av lovende eksempler. Vi har fått tilgang til søknader og rapporter fra Bufdirs og IMDis tilskuddsordninger for tiltak mot rasisme og diskriminering. Vi har også etterspurt nominasjoner til lovende eksempler i intervjuer med ulike ressurspersoner på feltet og i prosjektets referansegruppe. Eksemplene er vurdert opp mot et sett kriterier for hver av de tre kategoriene handlingsplaner, veiledningsmateriell og tiltak. For hvert av eksemplene som presenteres, har vi gjort case-studier der vi har intervjuet sentrale personer og gjennomgått foreliggende dokumentasjon.

Oppdraget har vært todelt. Innenfor prosjektet har vi også gjort en utredning om hvordan eksempler og ressurser i arbeidet mot rasisme og diskriminering kan formidles til kommunene på en bedre måte enn i dag. For å vurdere dette, har vi supplert kartleggingen med intervjuer i et utvalg kommuner, samt med kommunikasjonsfaglig ansatte i IMDi, Bufdir, KS, Likestillings- og diskrimineringsombudet og et statsforvalterembete.

Kommunene er mer tilbøyelige til å nyttiggjøre seg eksempler som formidles, dersom det har relevans for kommunens ordinære drift, og det er tydelig at det vil bidra til å løse kommunens lovpålagte oppgaver. I mange kommuner vinner ikke arbeid mot rasisme og diskriminering frem i konkurransen med andre oppgaver. I våre anbefalinger understreker vi at kommunene er underlagt lovfestet aktivitets- og redegjørelsesplikt (jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 24) . Formidling av eksempler på arbeid mot rasisme og diskriminering bør knyttes til denne plikten. Plikten omfatter flere diskrimineringsgrunnlag, som blant annet kjønn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelser. Vi mener nasjonale myndigheter bør kommunisere tydeligere forventninger om at arbeid mot diskriminering på bakgrunn av etnisitet og religion, skal ha en sentral plass i kommunenes innsats for å oppfylle plikten.

Formidling av eksempler på god praksis til kommuner bør skje gjennom allerede etablerte kanaler. Vi finner at få aktører etterspør at det etableres en ny portal for dette formålet. Vi finner videre at KS og statsforvalterne har gode kanaler til kommunene, som i større grad kan brukes til å formidle kunnskapsressurser i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Vi vurderer at tiltak mot rasisme og diskriminering bør forstås som noe annet enn tiltak for mangfold og inkludering. Det er derfor positivt at Bufdir har etablert en egen tilskuddsordning dedikert til tiltak mot rasisme og diskriminering, og at denne har som et mål å øke bevisstheten om problemkomplekset i majoritetsbefolkningen. I IMDis tilskuddsordning for integreringstiltak i regi av frivillige organisasjoner foreslår vi å skille ut tiltak mot rasisme og diskriminering som en egen del av ordningen.

Prosjektleder i Proba: Jens Lunnan Hjort