Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer

Et godt tilrettelagt opplæringstilbud er viktig for å styrke unge nyankomne innvandreres forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, og legge grunnlag for videre utdanning og arbeid. Sammen med Ideas2Evidence har Proba, på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), kartlagt opplæringstilbudet i fylkeskommuner og kommuner rettet mot nyankomne ungdommer i alderen 15 til 18 år.

Vi finner at de fleste fylkene har ett eller flere opplæringstilbud til målgruppen utover ordinær videregående opplæring. Av disse er kombinasjonstilbud mest utbredt. Kartleggingen tyder videre på at de aller fleste nyankomne ungdommer får et opplæringstilbud, enten i kommunal eller fylkeskommunal regi. Hovedinntrykket er at det er få ungdommer som ikke deltar i en eller annen form for tilbud. Men inntrykket er også at ikke alle tilbudene treffer like godt, og at ikke alle ungdommer får et hensiktsmessig tilbud. Kartleggingen gir ikke grunnlag for å si hvor mange dette gjelder.

Vi finner at det er behov for et permanent opplæringstilbud til målgruppen som kan skaleres og tilpasses ved behov, og som tar høyde for svingninger i antall flyktningeankomster. Vi anbefaler at det blir tydeligere føringer for opplæringstilbudet til målgruppen, og bedre og mer forutsigbar finansiering av tilbudene. Kartleggingen bekrefter tidligere funn om at regelverk er opphav til uenighet om hvem som har ansvar for målgruppen. I denne sammenhengen er det først og fremst uklarheter i integreringsloven det pekes på.

Vi anbefaler at nyankomne ungdommer får en tydeligere rett til opplæring som forberedelse til ordinær videregående opplæring etter opplæringsloven og at det tydeliggjøres i lovverket hvem som har ansvaret for å gi denne opplæringen. I tillegg til at dette vil styrke ungdommenes rettigheter, vil det gjøre at lovverket er mer i tråd med dagens praksis. Det er videre behov for bedre oversikt over målgruppen og for tettere samarbeid mellom sentrale aktører som kommuner, fylkeskommuner og IMDi for å planlegge for opplæringstilbud.

Prosjektleder i Proba var Ida Gram.

Se også oppslag på IMDis webside.