Karriereveiledning i høyere utdanning og for unge forskere

Proba har i samarbeid med Høyskolen i Innlandet gjennomført to kartlegginger av karriereveiledning i UH-sektoren. HK-dir var oppdragsgiver for begge.

Hovedrapporten omhandler tilbudet om karriereveiledning ved UH-institusjoner i Norge. Undersøkelsen er delvis en gjentagelse av en tilsvarende kartlegging i 2013. Vår undersøkelse viser at andelen av studentene som har tilbud om karriereveiledning i tilknytning til utdanningsstedet har holdt seg stabilt på ca. 75 prosent. Vi finner imidlertid en  klar tendens til at spekteret av karrieretjenester er utvidet i from av kontakt med arbeidslivet, karriereopplæring, mv. I tillegg tilbyr alle institusjonene individuell veiledning, noe de også gjorde i 2013. Kartleggingen omfatter også en undersøkelse av hvilken rolle karriereveiledning har i institusjonenes strategier, herunder hvilke overordnede mål karrieretjenestene er knyttet til. Vi finner at institusjonene i liten grad har nevnt karriereveiledning i sine strategier, men flere av lederne for karrieretjenestene legger vekt på at karriereveiledning og -læring skal bidra til å styrke studentenes forståelse av studienes arbeidslivsrelevans.

Den andre kartleggingen gjelder andre lands tiltak for å styrke tilbudet om karriereutvikling for unge forskere. Vi fant få eksempler på tiltak på nasjonalt nivå for å sikre tilgang til karriereveiledning og-læring. Storbritannia ligger lengst fremme i å utvikle standarder og anbefalinger for slike tjenester, men har ikke utformet nasjonale krav. EU stiller krav om slike tjenester for å få visse typer forskningsfinansiering. EU leder også arbeidet med Euraxecess – et frivillige samarbeid mellom universiteter – som inkluderer en innsats for å fremme tilbud om karriereutvikling for unge forskere.

Les hovedrapporten her: Proba-rapport 2022-22 Undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning i høyere utdanning Memo – Policies for researcher development an international mapping

Les notat om karriereutvikling for unge forskere her: Memo – Policies for researcher development an international mapping