Evaluering av dagens rett til utdanningspermisjon

Arbeidsmiljøloven § 12-11 gir ansatte rett til utdanningspermisjon – på visse vilkår. Vi har evaluert denne ordningen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Telemarksforskning og Verian (tidligere Kantar Public) var underleverandører.

Arbeidsgivere og arbeidstakere har gjerne felles interesse knyttet til de ansattes deltakelse i etter- og videreutdanning. Men dette gjelder ikke alle tilfeller, og den lovfestede retten til utdanningspermisjon har derfor en viss betydning for omfanget av deltakelsen. Til enhver tid er det om lag 8 500 arbeidstakere som har utdanningspermisjon forankret i rettighetsfestingen i arbeidsmiljøloven. Dette utgjør en ganske begrenset del av samlet etter- og videreutdanning.

Vi ser ikke grunn til å endre eller fjerne retten til utdanningspermisjon, men har enkelte forslag til klargjøring og informasjon.

  • Søknader om utdanningspermisjon kan avslås blant annet hvis permisjon medfører store ulemper for virksomheten. Vi ser behov for å presisere dette avslagsgrunnlaget.
  • Kjennskapen til ordningen er ganske svak, og særlig svak i de deler av arbeidslivet der tilbudet om deltagelse i etter- og videreutdanning er svakest. Vi ser rom for økt bruk av ordningen gjennom at den gjøres mer kjent.

Prosjektleder i Proba var Audun Gleinsvik.