Vi søker skoleelever som snakker tegnspråk, eller som har sterk synshemming, til spørreundersøkelse

Proba gjennomfører et forskningsprosjekt om grunnskoleelever med sansetap. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Snakker du tegnspråk, eller har du sterk synshemming?

Vi inviterer deg til å bli med på en spørreundersøkelse. Spørsmålene i spørreskjemaet handler blant annet om hvordan du trives på skolen, hvilke læremidler du bruker, og om du føler at du hører til i klassefellesskapet.

Du kan svare selv, eller du kan svare med hjelp av foreldre eller foresatte, eller foreldre eller foresatte kan svare for deg.

Vi forteller litt mer om forskningsprosjektet, om spørreundersøkelsen og om oss selv i denne informasjonsfilmen.

Stillbilde fra informasjonsfilmen, Lill-Johanne Eilertsen og Jens Plahte

Om spørreundersøkelsen

Målgruppa for spørreundersøkelsen er elever i grunnskolen med sansetap, det vil si elever som snakker tegnspråk, eller som har sterk synshemming. Elevene kan svare selv, eller foreldre kan svare for elevene, eller sammen med barnet sitt. Hvis du ønsker å delta i spørreundersøkelsen, kan du gå rett til spørreundersøkelsen her.

Bilde av forsiden på spørreskjemaet

Hvis lenken ikke fungerer, kan du kopiere den og lime den inn i adressefeltet i nettleseren din. Lenken er https://svar.proba.no/LinkCollector?key=E2D6WS74S11N.

Generelt om prosjektet

Spørreundersøkelsen er en viktig del av et forskningsprosjekt om grunnskoleelever med sansetap, altså elever som er blinde eller sterkt svaksynte og elever med tegnspråkopplæring. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet, og Proba samfunnsanalyse skal gjennomføre prosjektet.

Prosjektet skal gi kunnskap om bruk av læremidler og læringsressurser for elever med sansetap. Vi skal undersøke hvilken betydning læremidlene og -ressursene har for et inkluderende læringsfellesskap i klassen.

PP-tjenesten i alle landets kommuner har fått en henvendelse fra oss. Der ber vi PPT om å videreformidle informasjon om spørreundersøkelsen til personer som har barn i målgruppen og/eller til skoler med elever i målgruppen. Du kan være med på spørreundersøkelsen selv om du ikke har fått informasjon via PPT eller fra skolen.

Vi skal også gjennomføre en intervjuundersøkelse i prosjektet.

Intervjuundersøkelsen

Som en del av prosjektet vil vi også gå i dybden og lære mer om skolehverdagen til et utvalg enkeltelever med ulike former for sansetap, fra alle deler av landet. Vi ønsker å intervjue elever, elevenes foreldre og utvalgte lærere, ledelsen på skolen og eventuelt medelever. Vi vil også observere elevens skolehverdag, spesielt når det gjelder bruk av læremidler og læringsressurser.

Et eventuelt intervju med eleven og den/de foresatte kan gjennomføres på Teams eller fysisk, for eksempel på skolen til barnet eller hjemme hos dere, av to medarbeidere fra prosjektteamet. Vi kan stille med tegnspråktolk dersom det er ønskelig. Vi har også en tegnspråklig forsker i teamet vårt. Intervjuet vil vare i omtrent en time.

Ønsker du å delta i dybdestudien vår eller vil ha mer informasjon om denne? Du kan melde deg på i spørreskjemaet ovenfor eller ved å ta kontakt med oss direkte:

Jens Plahte, prosjektleder, Proba samfunnsanalyse, på 915 88 856 eller jp[at]proba.no

eller

Vibeke Heidenreich, Proba samfunnsanalyse AS, på 90 77 03 05 eller vh[at]proba.no

Vi håper du vil bidra.

Kort om framdriftsplanen i prosjektet

Planen vår er å holde spørreundersøkelsen åpen til ut august måned. Likevel vil vi sette pris på å få inn besvarelser så tidlig som mulig.

Vi rekrutterer til intervjuene fortløpende etter hvert som interesserte foresatte og elever melder seg. Så rekrutteringen til intervjuene stopper når vi har fått tilstrekkelig mange informanter.

Om forskerne

Prosjektteamet består av forskerne Vibeke Heidenreich, Kaja Meeg Valvatne og Jens Plahte (prosjektleder) fra Proba samfunnsanalyse, førsteamanuensis Johan Hjulstad ved OsloMet og seniorrådgiver Lill-Johanne Eilertsen ved Signo kompetansesenter.

Publisering

Prosjektet vil resultere i en Proba-rapport, samt én eller flere vitenskapelige forskningsartikler. Disse vil være offentlig tilgjengelige.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Det gjelder både spørreundersøkelsen og intervjuundersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Personverninformasjon

På oppdrag fra Proba har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Ta kontakt med Probas personvernansvarlige dersom du har spørsmål om personvern i prosjektet:

Vibeke Heidenreich, mobil: 90 77 03 05 eller vh[at]proba.no.

Hvis du har generelle spørsmål om Sikt og om personvern, kan du ta kontakt med Sikt på e-post postmottak@sikt.no eller på telefon: 73 98 40 40.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Spørreundersøkelsen gjennomføres anonymt.

I et eventuelt intervju vil alle opplysninger bli behandlet konfidensielt. I samtalen vil vi innledningsvis avtale særskilt dersom vi skulle ønske å bruke video- eller lydopptaker under intervjuet. Kun medlemmene av prosjektgruppa vil ha tilgang til intervjureferatet. Du kan få referatet til gjennomsyn og godkjenning om du ønsker dette. Det du forteller oss vil bli gjengitt i rapporten på en slik måte at du ikke vil kunne bli gjenkjent.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet vårt, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • å få slettet personopplysninger om deg
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Du kan kontakte prosjektleder Jens Plahte (jp[at]proba.no) hvis du har spørsmål til prosjektet, eller hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Eventuelt kan du kontakte vårt personvernansvarlig Vibeke Heidenreich (vh[at]proba.no).

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Ved å svare positivt til å sette opp en intervjuavtale bekrefter du

  • at du har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille spørsmål
  • at du samtykker til å delta på intervjuet
  • at du er klar over at dine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Data fra spørreskjemaundersøkelsen og fra intervjuene slettes når prosjektet avsluttes, noe som etter planen skal skje innen utgangen av 2025.