Nytt prosjekt: Evaluering av «Livet&Sånn»

Møre og Romsdal fylkeskommune ved Kulturavdelingen har gitt Proba samfunnsanalyse et oppdrag om evaluering av Livet&Sånn, som er et universalforebyggende tiltak for livsmestring og forebygging av utenforskap. Senter for evaluering av folkehelsetiltak ved Folkehelseinstituttet er samarbeidspartner.

Som programfylke i folkehelseprogrammet har Møre og Romsdal fylkeskommune initiert satsingen Frå utanforskap til innanforskap med program for folkehelsearbeid i Møre og Romsdal 2019–2024. Hovedmålsetningene er å styrke psykisk helse og rusforebygging blant barn og unge ved å fremme innenforskap, å fremme barns og unges medvirkning samt å utvikle kunnskapsbaserte tiltak. Ålesund kommune er med Livet&Sånn én av seks deltakerkommuner.

Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmeistring, utviklet av Ålesunds pedagogisk-psykologisk tjeneste og består av en nettside og en YouTube-kanal. Det er primært tenkt til bruk for barn og voksne i skoler og barnehager. Dette universalforebyggende tiltaket har som mål å styrke og fremme den psykiske helsen til barn og ungdom, slik at de kan gis livsmestringsstrategier og kunnskap om psykisk helse, som i sin tur skal føre til økt inkludering og innenforskap. Samtidig skal voksne få økt kompetanse i å fremme psykisk helse og livsmestring blant barn og unge. Livet&Sånn er strukturert med tematiske bolker for hver måned i skoleåret for de ulike trinnene, med forslag til aktiviteter, og med tilrettelegging for selektiv og fleksibel bruk.

Vi skal undersøke om Livet&Sånn bidrar til å nå sine ulike målsetninger, og om det blir vurdert som relevant og brukt av skolene til å nå kompetanse-målene knyttet til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Videre skal vi vurdere den innholdsmessige kvaliteten. For å svare ut disse evalueringsspørsmålene, vil vi gjennomføre intervjuer i casestudier i skoler i utvalgte kommuner.

Prosjektet løper fram til ut 2026. Prosjektleder i Proba er Jens Plahte.

Websiden til Livet&Sånn er her.

Youtube-kanalen til Livet&Sånn er her.