Spørreundersøkelse i prosjektet «Utvidet rett til videregående opplæring»

Utvidet rett til videregående opplæring og til yrkesfaglig rekvalifisering trer i kraft i august 2024 i form av §§ 5-1 og 18-3 i den nye opplæringsloven og er ledd i fullføringsreformen (Meld. St. 21, 2020–2021).

Vi i Proba samfunnsanalyse, i samarbeid med Frischsenteret og konsulentselskapet EY, gjennomfører en evaluering av endringene i disse to paragrafene. Evalueringen gjennomføres i perioden 2022 – 2025, på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

I forbindelse med evalueringen gjennomfører vi spørreundersøkelser rettet mot fylkeskommuner og videregående skoler. Spørreundersøkelsen sendes ut til samtlige videregående skoler i Norge, i to omganger. Andre omgang er planlagt høsten 2024.

Vedlagte informasjonsbrev fra Utdanningsdirektoratet gir nærmere informasjon om evalueringen.

Ansvarlig for spørreundersøkelsen i Proba er Ida Gram, ig@proba.no tlf.: 4746 7689