Nytt prosjekt: Evaluering av MAMOT

Proba, i samarbeid med PwC, har fått i oppdrag av Utlendingsdirektoratet å evaluere ordningen med midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT). MAMOT er rettet mot ukrainske fordrevne som får midlertidig kollektiv beskyttelse, og som ønsker å bo privat fremfor opphold på asylmottak eller akuttinnkvartering. UDI forvalter ordningen, som innebærer at en kommune påtar seg ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte til personer som bor privat i midlertidige boløsninger som alternativ til mottaksplass. Kommunen har også ansvar for å ivareta og følge opp disse personene, i dialog med UDI.

Målsettingen ned evalueringen er å belyse om MAMOT er en hensiktsmessig ordning som treffer brukernes og forvaltningens behov i en situasjon med økte ankomster. Videre skal den undersøke i hvilken grad ordningen oppfyller målet om å gi god oppfølging til beboerne og om den avlaster asylmottakene.

Evalueringen skal innhente perspektiver fra beboere, kommuner, samarbeidspartnere og UDI gjennom intervjuer, casestudier, spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang.
Rapport fra evalueringen skal være ferdig sommeren 2024.

Ida Gram ved Proba samfunnsanalyse er prosjektleder for evalueringen.